bild
Tillbaka till Rapp Början Top Upp Föregående Nästa

3. Lista och rapportera resultat

Introduktion

Detta gränsnitt är avsett för kursledare och handledare för att rapportera in resultat. Det kan också användas av andra som endast vill se resultat. Resultaten visas i en tabell som ser ut så här:
Resultattabell

Detaljer

Det första man får se då man går in i gränssnittet är en lista över de kurser man själv administrerar med hjälp av Rapp (Raden "Andra kursomgångar" längst ner visas endast för de som kan se andra än egna kursomgångar):
kursvalssidan
Som exempel väljer vi den fiktiva kursen, testa12, som är nummer 2 på listan.
Nu ser vi:
rapportmenyn
Långt ner ser vi kryssrutan "Vertikala rubriker". Om denna ruta markeras så blir alla rubriker vertikala, vilket inte ser så bra ut men eventuellt kan vara en fördel om man vill visa många kolumner. Under kryssrutan syns (om man har sparade personliga initialiseringsvariabler) "Min initialisering av variabler". Här kan man ladda in personliga initialiseringsvariabler.
Radmenyn innehåller nu ytterligare fyra knappar:

Välj vad som ska visas
Välj vilka kolumner och vilka studenter som kommera att visas i de tre nedanstående gränssnitten.
Om man direkt trycker på någon av de övriga knapparna visas ALLA resultat vilket för en stor kurs, med många studenter och många delmoment, kan ta lång tid. För stora kurser är det därför bättre att först välja vilka kolumner man vill se. Ännu bättre är förmodligen att tidigare spara och nu ladda in personliga kursberoende initialiseringsvariabler.
Rapportera nya resultat
Visar en sida med menyer och formler för att rapportera resultat. Här matar man in ett antal resultat och sparar dem alla på en gång.
Lista/Ändra resultat
Visar en tabell formatterad för utskrift med resultat där man också kan mata in eller ändra enskilda resultat.
Exportera lista
Laddar ner en tabell i ett format lämpligt för inmatning i Excel, databaser och andra program.

Vår exempelkurs har följade struktur. Momenten:

Hur kursen sätts upp förklaras under 9. Sätta upp kurser, kursomgångar, moment och delmoment .

Lista/Ändra resultat

Då du klickar på denna knapp ser du:
Lista/Ändra resultat

Radmeny

Knappar i radmenyn
Radmeny
som hör till detta gränssnitt:
Rapportera annan kurs
Gå tillbaka till 3. Lista och rapportera resultat
Rapportera nya resultat
För samma tabell byt gränssnitt till Rapportera nya resultat
Exportera lista
Genererar och sparar en lista i ett format som är lätt att mata in i andra program
Spara urval
Man kan välja ut personer i tabellen med olika metoder, dels med kryssrutorna i början av varje rad och dels via olika metoder i Välj vad som ska visas. Dessa personer kan sparas för gränssnittet Urval och rapporter
Markera utvalda
Markera kryssrutorna framför dom personer som valts ut via olika metoder i Välj vad som ska visas
Skriv ut
Skriver ut tabellen
Avmarkera (och visa) alla
Ta bort eventuell kryssmarkering före alla rader (även de som inte visas) samt visa de rader som ej visades på grund av kryssmarkering, dock inte rader som på grund av andra val i Välj vad som ska visas inte skulle visas. Knappen syns bara om det finns någon kryssmarkering.
Nytt val vad som ska visas
Gå till Välj vad som ska visas

Om man klickar på en kolumn i tabellens rubrik så sorteras tabellens rader med avseende på värden i denna kolumn. Om man klickar en gång till på samma kolumn så blir raderna omvänt sorterade. Om man klickar på en kolumn med betyg så sorteras efter betyg ordnade som högsta betyg, ... lägsta betyg, ej betyg. För övriga kolumner bibehålls i möjligaste mån existerande sortering (dvs stabil sortering).

Raden under rubriken visar procent godkända för varje kolumn. Denna rad visas endast om man väljer detta i Välj vad som ska visas. Om man klickar på värdet i en kolumn i denna rad så visas en informationsruta med resultatfördelning:
ett resultat
Statistiken är endast baserad på de rader i tabellen som man valt att visa.

I övriga rader i tabellen kan man klicka på varje resultat. Om man klickar på den första personraden i kolumn L2 så ser man följande informationsruta, där man också har möjlighet att göra ändringar:
ett resultat
Här finns knapparna:

Stäng
Stänger informationsrutan
Ändra
Denna knapp syns endast om man har rätt att ändra resultatatet. Om man klickar på denna knapp så får man en ny informationsruta.
Ta bort
Denna knapp syns endast om man har rätt att ändra resultatatet. Om man klickar på denna knapp så tas resultatet bort
Visa tidigare resultat
Denna knapp syns endast om det finns tidigare resultat. Observera att ändrade och borttagna resultat alltid sparas så att man kan komma åt dem via denna knapp.

Om man har rättighet och klickar på en tom ruta i tabellen eller klickar på ändra-knappen ovan så visas informationsrutan:

ett resultat

Här finns knapparna:

Stäng
Stänger informationsrutan
Spara
Knappen syns bara om något ändrats i informationsrutan. Om man klickar på knappen sparas ändringen.
Visa tidigare resultat
Denna knapp syns endast om det finns tidigare resultat
För att få spara ett resultat måste man ange varför man vill ändra

I början av varje rad i tabellen syns en kryssruta (om man inte valt bort detta). Om man markerar vissa rader så kan man i Välj vad som ska visas välja att visa eller ej visa markerade rader. Vid utskrift skrivs ej dessa kryssrutor ut.

Vänster och övre skroll-lista

För kurser med många deltagare finns en skroll-lista till vänster där man kan skrolla igenom raderna i tabellen utan att påverka tabellens rubrik.
För kurser som har så många moment och delmoment att tabellen inte får plats på bredden så finns en övre skroll-lista där man kan skrolla igenom kolumnerna utan att påverka tabellens första kolumner.
För kurser som både behöver en skroll-lista over och till vänster så syns inte dessa automatiskt (det blir oftast för långsamt i webbläsaren), men det finns knappar i radmenyn där man kan välja till skroll-listor.

Välj vad som ska visas

Då du klickar på denna knapp ser du:
Välj vad som ska visas

Som märks av dom röda radmarkeringarna så visas inte här alla rader. Övriga rader visas endast vid speciella situationer, se nedan.

De visade raderna betyder följande:
Då alla rader syns ser man följande:
Välj vad som ska visas
Här kommenteras de rader som ej kommenterats ovan: Om man markerar något bland raderna 12-15 så kommer "Visa ej tomma rader" och "Visa ej tomma kolumner" att markeras, men man kan naturligtvis

Rapportera nya resultat

Då du klickar på denna knapp ser du:
Rapportera nya resultat

I detta gränssnitt matar man in ett antal resultat och sparar dem alla på en gång.
För vissa resultat ser vi förslag från formler (eller från fil): , , , , . I dessa uttryck är det nuvarande betyget till vänster medan formelförslaget är omgivet av (...) till höger. Dvs här betyder att formeln föreslår betyg B medan nuvarande betyg är C medan betyder att formeln föreslår betyg C och det finns inget nuvarande betyg. För att acceptera det föreslagna betyget kan du antingen klicka på det föreslagna betyget eller klicka på Acceptera längst upp i kolumnen (vilket accepterar alla förslag i kolumnen) eller klicka på Acceptera alla längst upp till höger i tabellen (vilket accepterar alla förslag i alla kolumner).

I radmenyn finns följande:
Rapportera annan kurs
tilbaka välj en annan kursomgång att rapportera.
Lista/Ändra resultat
Visa tabellen i utskriftsformat.
Exportera lista
Då man klickar här sparas tabellen i ett format lämpligt för Excel och databaser. Ett gränssnitt visas där man kan välja hur tabellen sparas på den lokala datorn. Observera att endast visade kolumner sparas. Man kan påverka vilka detaljer som sparas.
Importera fil
Importerar in fil med resultat till en vald kolumn. Följande visas:

Här väljer man en kolumn till vilken filen skall matas in. Därefter väljer man i "Browse" en fil på den lokala datorn. Filen har följande format:
 
key;destination;betygstyp;betygsdatum;kommentar
id;betyg
id;betyg;kommentar
id;betyg
id;betyg
 
Med följande betydelse:
key
måste vara "rappdata"
destination
kurskod:kursomg för kursresultat eller kurskod:kursomg.mog för momentresultat eller kurskod:kursomg.mog.del.del...del för delresultat, Om man markerat kryssrutan "Kontrollera destination för fil" ovan, så konrollersas om destination stämmer med den valda kolumnen. Observera att destination ej får innehålla ;
betygstyp
Om man markerat kryssrutan "Kontrollera filens betygstyp" ovan så kontrolleras om betygstypen stämmer med den valda kolumnens betygstyp. Måste om ej tom vara ett av Rapps namn på en betygstyp.
betygsdatum
Om betygsdatum ej finns används betygsdatumet (vanligen dagens datum) som syns i inmatningsgränssnittet.
kommentar
Ignoreras. Får innehålla ;
id
Personnummer eller kthid (u1......).
Betyg
Betyget
T.ex:
rappdata;DDzzzz:testa12.HEM1.H2;ECTS(F-A);2015-04-18;kommentar
TTTT00000001;B
TTTT00000002;C
TTTT00000011;E
TTTT00000012;E
TTTT00000013;D
Spara urval
Spara de personer vars resultat visas i tabell A i gränssnittet Urval och rapporter. I Välj vad som skall visas kan man på olika sätt välja vilka personers resultat som ska visas.
Markera utvalda
Markera kryssrutan för varje person vars resultat visas.
Nytt val vad som ska visas
Gå och Välj vad som skall visas
Mellanslag flyttar neråt, ej till höger
Om man fokuserar på ett resultat och man trycker på mellanslagstangenten så sätts betyget på den nuvarande positionen till ett sparat resultat (initialt godkänt men kan ändras) därefter flyttas fokus till nästa position. Med nästa position menas nästa till höger eller nästa neråt. Vilket bestäms av kryssrutan.
Efter att man matat in ett antal resultat ser det nu ut så här:
Med nya resultat
De nya ej ännu sparade resultaten är markerade med bakgrund. Följande nya resultat har vi:
Bokstavsbetyg valda i en meny
,
Numeriskt betyg inmatat i inputobjekt
,
Accepterade föreslagna resultat från formel (eller fil)
,
här är det accepterade (men ännu ej sparade värdet) till vänster medan det nuvarande värdet är till höger omgivet av [...]. Genom att klicka på det nuvarande värdet i [...] kan man återställa det nuvarande värdet.
Nu finns några nya element i radmenyn:
Spara
Spara alla nya resultat.
Se kommentar om kryssrutan Visa nya före spara vid inrapportering.
Återställ
Ta bort alla nya resultat.
Visa endast nya
Om man klickar på denna knapp ser man endast de nya resultaten:

Man går tillbaka genom att klicka på knappen "Visa ej endast nya".
Importera fil
Observera att då det finns nya resultat att spara (så spara-knappen syns) så syns inte knappen "Importera fil". Om man vill importera en fil så måste man först antingen spara de nya resultaten eller ta bort dem med knappen "Återställ" eller ett efter ett ta tilbaka dom gamla resultaten.
Det finns ytterligare element i radmenyn som endast syns vid vissa situationer.
Nytt blankval
Då man valt ett nytt värde så syns denna knapp. Om trycker på den så sparas det ny värdet och blir det värde som sparas då man trycker på mellanslagstangenten.
Avmarkera (och visa) alla
Se ovan
Vänster och övre skroll-lista
Se ovan
Kontakt: <Rapp-support>